Jan 11 2016

Παρέμβαση ΣΒΕΜΚΟ στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου

Από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου. Ακολουθεί η παρέμβαση του ΣΒΕΜΚΟ στη δημόσια διαβούλευση, όπως κατατέθηκε ήδη στο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων, με γνώμονα το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.

Το Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΣΒΕΜΚΟ), από την ίδρυσή του το 2010, αποτελεί τον πρωτοβάθμιο κλαδικό συνδικαλιστικό φορέα των εργαζομένων στις πάσης φύσεως και νομικής μορφής ΜΚΟ.

Στο πλαίσιο της δράσης μας, έχουμε διαπιστώσει ότι ο κλάδος αποτελεί προνομιακό πεδίο εργοδοτικής αυθαιρεσίας από διοικήσεις ΜΚΟ με προπέτασμα την παροχή «κοινωνικού έργου» ή την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, έχουμε παρέμβει επανειλημμένως για περιπτώσεις ανασφάλιστης εργασίας, οφειλόμενων δεδουλευμένων, μη αναγνώρισης του πραγματικού καθεστώτος εργασίας συναδέλφων, μη καταβολής επιδομάτων και αποζημιώσεων απόλυσης, άκυρων και καταχρηστικών απολύσεων, καθώς και στοχοποίησης συνδικαλιστών.

Ενδεικτικά, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΜΕΤΑδραση», στην οποία ανατίθετο η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και την Επιτροπή Προσφυγών τα προηγούμενα χρόνια, έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για σοβαρές παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Οι παραβάσεις αυτές αφορούσαν σε μη ασφάλιση εργαζόμενης, απασχόληση χωρίς σύμβαση εργασίας και άκυρη απόλυση (βλ. σχετικά την υπ. αριθμ. 1313/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην οποία το Σωματείο μας παρενέβη ως διάδικος).

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο να συμπεριληφθούν στο κείμενο της Διακήρυξης του Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού οι παρακάτω διευκρινίσεις και τροποποιήσεις, από τις οποίες θα απορρέουν και αντίστοιχες υποχρεώσεις για τον τελικό Ανάδοχο του έργου, για λόγους διαφάνειας και ελέγχου και με στόχο το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.

 1. Στο κεφάλαιο Β5.2, στοιχείο 8, του Σχεδίου Διακήρυξης ορίζεται μεν ότι ο Ανάδοχος «υποχρεούται να τηρεί τις οικείες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας απέναντι στο απασχολούμενο προσωπικό», δεν περιγράφονται ωστόσο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι θα επαληθεύουν τη συμμόρφωση ή μη του Αναδόχου με την υποχρέωσή του αυτή.

Θεωρούμε, ως εκ τούτου, σκόπιμη τη θέσπιση ενός συστήματος περιοδικής παρακολούθησης της τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ώστε να ελέγχεται ο απαρέγκλιτος σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Αναδόχου. Αναλυτικότερα, η έγκαιρη καταβολή της μισθοδοσίας αυτών (ανεξαρτήτως της ροής χρηματοδότησης), η έγκαιρη υπογραφή συμβάσεων εργασίας, οι οποίες θα ανταποκρίνονται και στο πραγματικό καθεστώς εργασίας, η τήρηση του περιγραφόμενου καθηκοντολογίου, καθώς και ο σεβασμός της εργασίας και της αξιοπρέπειάς τους.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα πρέπει επίσης να υπάρξει μέριμνα προκειμένου οι, αναλυτικότερες, αναφορές φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να πραγματοποιούνται συστηματικά (σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και με προδιαγεγραμμένη συχνότητα) και όχι ad hoc (βλ. σχετικά Α2.5.5 «Αναφορές Αναδόχου»).

 1. Στο ίδιο πλαίσιο, από την ίδια παράγραφο, θα πρέπει να απαλειφθεί η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων έργου μεταξύ του Αναδόχου και των εργαζομένων, καθώς η εργασία των τελευταίων, όπως προκύπτει από την ίδια την περιγραφή του έργου, είναι σαφώς εξαρτημένου χαρακτήρα, ενώ η σύναψη συμβάσεων έργου αποτελεί από μόνη της παραβίαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ως εκ τούτου, το εν λόγω χωρίο θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «Κατά τη σύναψη συμβάσεων εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου με τους απασχολούμενους διερμηνείς, υποχρεούται να γνωστοποιήσει αυτές στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.»

 1. Παρακάτω, στην ίδια παράγραφο, αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος», χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίζεται πόσες και τι είδους παραβιάσεις συνιστούν «συστηματική παραβίαση» της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και η διαδικασία διαπίστωσής της. Για λόγους διαφάνειας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινιστεί τι συνιστά για την Υπηρεσία Ασύλου συστηματική παραβίαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Από πλευράς μας, θεωρούμε αυτονόητη την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο για κάθε μεμονωμένη παραβίαση, οποιουδήποτε τύπου.

Στο ίδιο πλαίσιο, είναι απολύτως αναγκαίο η Αναθέτουσα Αρχή να εξετάζει –πριν από την ανάθεση, αλλά και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου- την ύπαρξη καταγγελιών για παραβιάσεις κατά του Αναδόχου ενώπιον των εντεταλμένων προς τούτο οργάνων (π.χ. Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης), καθώς και την ύπαρξη εκκρεμών ένδικων διαφορών μεταξύ του Αναδόχου και πρώην ή νυν εργαζομένων ή καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος του. Σε περίπτωση που υφίστανται τέτοιου είδους καταγγελίες ή αποφάσεις, η αναθέτουσα Αρχή οφείλει να τις λαμβάνει υπόψη και να καλεί τον Ανάδοχο να λάβει άμεσα διορθωτικά μέτρα, επιβάλλοντάς του τις ανάλογες κυρώσεις.

 1. Εν συνεχεία ορίζεται ότι «Η αναθέτουσα Αρχή εξετάζει τυχόν καταγγελίες του προσωπικού σε βάρος του Αναδόχου σχετικά με την αθέτηση των συμβατικών του υποχρεώσεων υποβληθείσες εγγράφως, ενημερώνει τις αρμόδιες Αρχές και καλεί τον Ανάδοχο για την παροχή σχετικών εξηγήσεων».

Θεωρούμε αναγκαίο η αναθέτουσα Αρχή να εξετάζει και καταγγελίες συνδικαλιστικών σωματείων, που έχουν βεβαίως γνώση των συνθηκών και όρων αμοιβής και εργασίας στον Ανάδοχο και τον κλάδο, καθώς και να καλεί ή να δέχεται πρόσκληση συνδικαλιστικών φορέων σε διαβούλευση σχετικά με εργασιακά ζητήματα. H ανάγκη παρέμβασης των σωματείων προκύπτει, κυρίως, από τα φαινόμενα εκφοβισμού, περιθωριοποίησης και στοχοποίησης εργαζομένων που διεκδικούν το σεβασμό των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Το ΣΒΕΜΚΟ δέχεται συχνά καταγγελίες με το περιεχόμενο αυτό και έχει εκδώσει πολλές φορές σχετικές ανακοινώσεις. Ως εκ τούτου, προτείνουμε, κατόπιν της σχετικής προσθήκης, το εν λόγω χωρίο να διαμορφωθεί ως εξής:

«Η αναθέτουσα Αρχή εξετάζει τυχόν καταγγελίες του προσωπικού σε βάρος του Αναδόχου σχετικά με την αθέτηση των συμβατικών του υποχρεώσεων υποβληθείσες εγγράφως, ενημερώνει τις αρμόδιες Αρχές και καλεί τον Ανάδοχο για την παροχή σχετικών εξηγήσεων. Η αναθέτουσα Αρχή εξετάζει τυχόν καταγγελίες συνδικαλιστικών σωματείων σχετικά με μη συμμόρφωση του Αναδόχου με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, δέχεται δε πρόσκληση συνδικαλιστικών φορέων σε διαβούλευση σχετικά με εργασιακά ζητήματα».

One response so far

One Response to “Παρέμβαση ΣΒΕΜΚΟ στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου”

 1. svemko says:

  Στο τελικό κείμενο που δημοσιεύθηκε, η Υπηρεσία Ασύλου, έλαβε εν μέρει υπόψιν την παρέμβαση του ΣΒΕΜΚΟ, θεσπίζοντας κυρώσεις για τον ανάδοχο σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής/ασφαλιστικής/φορολογικής νομοθεσίας, εφόσον αυτή αποδεικνύεται με απόφαση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων ή με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Επιπλέον, αντικαταστάθηκε η ασαφής διάταξη περί “συστηματικής παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας” και πλέον διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση δεύτερης παραβίασης, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.

  Ωστόσο, οι κυρώσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά σε παραβιάσεις του αναδόχου στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, ενώ η Υπηρεσία Ασύλου φαίνεται πως θα συνεχίσει να μη λαμβάνει υπόψιν καταγγελίες ή τελεσίδικες αποφάσεις κατά του αναδόχου στο πλαίσιο υλοποίησης άλλων προγραμμάτων και της εν γένει λειτουργίας του. Με άλλα λόγια, τυχόν προηγούμενες ή παράλληλες καταδίκες του αναδόχου για παραβίαση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων δεν συνιστούν για την Υπηρεσία Ασύλου επαρκή λόγο για μη ανάθεση του έργου.

  Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε πολύ σημαντική την προσθήκη πρόβλεψης κυρώσεων για παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τις διεκδικήσεις των εργαζομένων του κλάδου και το σεβασμό των δικαιωμάτων τους.

Leave a Reply