Γινε μελος!

Για να γίνεις μέλος του ΣΒΕΜΚΟ συμπλήρωσε και στείλε μας ηλεκτρονικά (info@svemko.net) την παρακάτω φόρμα. Όλα τα πεδία συμπλήρωσης είναι υποχρεωτικά

 

Αθήνα,  …/…/201…

Προς:

το Διοικητικό Συμβούλιο

του Σωματείου Βάσης Εργαζομένων στις ΜΚΟ

Αυτόνομο Στέκι, Ζωοδόχου Πηγής 97 & Ισαύρων

Τηλ: 6978847832, e-mail: info@svemko.net

 

Θέμα : Εγγραφή στο ΣΒΕΜΚΟ

Ονοματεπώνυμο:

Όνομα πατρός:

Διεύθυνση κατοικίας:

Τηλέφωνο:                                          e-mail:

Έτος Γέννησης:                                   Ιθαγένεια:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:

Αρχή που τα έχει εκδώσει:

Επάγγελμα:

ΜΚΟ:

Τίτλος εργασίας:

 

Αιτούμαι να εγγραφώ ως μέλος του Σωματείου Βάσης Εργαζομένων στις ΜΚΟ και δηλώνω ότι πληρώ και αποδέχομαι τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 [1] του Καταστατικού του ΣΒΕΜΚΟ.

Ο/Η Αιτών/τούσα

_________________


[1]  Άρθρο 5:

1. Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι όλοι όσοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία (υπό οποιονδήποτε τυχόν νομικό χαρακτηρισμό του συμβατικού δεσμού τους με τον εργοδότη) στις πάσης φύσεως, σκοπού και νομικής μορφής Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), ανεξάρτητα από τη χρηματοδότηση ή μη αυτών από τον κρατικό προϋπολογισμό και ανεξάρτητα από την εγγραφή τους ή μη σε τυχόν Ειδικά Μητρώα ΜΚΟ που τηρούνται στα αρμόδια Υπουργεία.

2. Ως μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγράφονται και εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε μονομερώς από τον εργοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το τελευταίο προ της εγγραφής τους έτος έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα μήνα απασχόλησης στον κλάδο.

3. Μέλη του Σωματείου των οποίων η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται από τον εργοδότη διατηρούν την ιδιότητά του μέλους για διάστημα ενός ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία της καταγγελίας. Σε περίπτωση που το μέλος αυτό έχει ασκήσει αγωγή ακύρωσης της καταγγελίας της σύμβασής του, το ανωτέρω διάστημα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της αγωγής αυτής.

4. Ως μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να εγγράφονται ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη των εργοδοτριών ΜΚΟ και εν γένει στελέχη αυτών τα οποία ως εκ της θέσης τους μπορούν να προσλαμβάνουν και να απολύουν εργαζόμενους και να επηρεάζουν ουσιωδώς τους όρους εργασίας και την άσκηση της εργοδοτικής πολιτικής. Η ιδιότητα του μέλους όσων ήδη εγγεγραμμένων μελών αποκτούν τέτοια θέση αναστέλλεται για όσο διάστημα παραμείνουν στη θέση αυτή.

5. Για να γίνει τακτικό μέλος του Σωματείου ο εργαζόμενος, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου . Το ΔΣ υποχρεούται να εξετάσει την αίτηση στην πρώτη συνεδρίαση που θα διεξαχθεί μετά την ημέρα υποβολής της. Αν η αίτηση απορριφθεί, η απόρριψη θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να κοινοποιηθεί στον αιτούντα. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ο αιτών να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά. Η προσφυγή αυτή περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη της πρώτης Γενικής Συνέλευσης μετά την υποβολή της.