Καταστατικο

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

(ΣΒΕΜΚΟ)

 

 

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται πρωτοβάθμιο, κλαδικό, συνδικαλιστικό σωματείο των εργαζομένων στις πάσης φύσεως, σκοπού και νομικής μορφής Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια. Η επωνυμία του σωματείου είναι «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΣΒΕΜΚΟ)», και έδρα αυτού ο Δήμος Αθηναίων.


Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1.    Η ανάλυση, υπεράσπιση και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των εργαζομένων στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

2.    Η βελτίωση των όρων αμοιβής και εργασίας των μελών, η κατοχύρωση του καθεστώτος εργασίας τους σύμφωνα με το πραγματικό περιεχόμενο της σχέσης τους με τις εργοδότριες ΜΚΟ (και ανεξαρτήτως νομικού χαρακτηρισμού του συμβατικού δεσμού τους με αυτές) και η διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής εργασίας.

3.    Η κατάργηση κάθε αθέμιτης και αντικειμενικά αδικαιολόγητης διάκρισης στους όρους αμοιβής και εργασίας και εν γένει στο συμβατικό καθεστώς των εργαζομένων του κλάδου.

4.    Η καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ των μελών του Σωματείου και η διαμόρφωση ενός αυτοτελούς, οργανωμένου και ισχυρού συλλογικού υποκειμένου των εργαζομένων στον κλάδο, για την κατάκτηση όρων αυτονομίας στη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

5.     Η ανάπτυξη και διάχυση προβληματισμού για τα κοινά εργασιακά συμφέροντα των εργαζομένων του κλάδου και τη συμβολή του στην κοινωνία.

6.    Η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και της αξιοπρέπιας των εργαζομένων του κλάδου, καθώς και η αποκατάσταση του δικαιώματός τους στις αποφάσεις που τους αφορούν.

7.    Η αλληλεγγύη προς άλλα σωματεία βάσης και εργαζόμενους άλλων κλάδων και άλλων χωρών, που μοιράζονται τους στόχους και τα μέσα του Σωματείου.

8.    Το Σωματείο στοχεύει ευρύτερα σε έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις και ρατσισμό, χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση.


Άρθρο 3

 ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου είναι:

1.    Η διαρκής, ελεύθερη διαβούλευση και η τακτική, αμφίδρομη πληροφόρηση μεταξύ των οργάνων και των μελών του Σωματείου.

2.    Η συγκέντρωση των γνωμών και των αποφάσεων των μελών του και η συζήτησή τους σε γενικές συνελεύσεις και ανοιχτές συζητήσεις.

3.    Η επικοινωνία των στόχων και δράσεων του Σωματείου με σκοπό την ενδυνάμωσή του και την διεύρυνση της κοινωνικής του βάσης.

4.    Η κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης και διαβούλευσης είτε με μεμονωμένους εργοδότες είτε με εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου.

5.     Η προκήρυξη και οργάνωση απεργιακών κινητοποιήσεων, συγκεντρώσεων, κατεγγελιών, ψηφισμάτων και γενικά κάθε νόμιμου αγωνιστικού μέσου σε επιχειρησιακό ή κλαδικό επίπεδο, στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών.

6.    Η ηθική, συνδικαλιστική, υλική και νομική συμπαράσταση στα μέλη και τους εργαζομένους του κλάδου που διώκονται για την προσφορά τους στο Σωματείο και γενικά για τη δράση τους στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών.

7.    Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Εργατικής Νομοθεσίας και των ΣΣΕ/ΔΑ/ΥΑ για τη διασφάλιση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών του.

8.    Η σύσταση τοπικών συνελεύσεων και ομάδων εργασίας για την πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών του Σωματείου.

9.    Η δημιουργία ειδικών ταμείων για την εξυπηρέτηση έκτακτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών (απεργειακό ταμείο κλπ).

10.              Η επικοινωνία και συνεργασία με συνδικαλιστικές οργανώσεις, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και συλλογικότητες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στο πλαίσιο της επιδίωξης των καταστατικών σκοπών, αλλά και της συμμετοχής του Σωματείου στις εσωτερικές και διεθνείς εργασιακές και κοινωνικές εξελίξεις.

11.              Η έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικού εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού και η δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, με σκοπό την πληροφόρηση των εργαζομένων του κλάδου και της κοινής γνώμης. Στις έντυπες ή ηλεκτρονικές σελίδες των μέσων αυτών λαμβάνεται μέριμνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να δημοσιεύονται υποχρεωτικά όλα τα ενυπόγραφα δημοσιεύματα των μελών του ή ομάδων μελών του.

12.              Η οργάνωση πολιτιστικών, επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, η οργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, σεμιναρίων, προβολών, εκθέσεων κλπ, η δημιουργία βιβλιοθήκης και λέσχης των μελών του Σωματείου.


Άρθρο 4

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όλα τα μέλη του Σωματείου  έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Βασική αρχή του Σωματείου είναι η διαμόρφωση όρων λειτουργίας τέτοιων που να εξασφαλίζουν σε κάθε μέλος του το δικαίωμα να συμμετέχει και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του σε κάθε ζήτημα της ζωής, της δράσης και της εξέλιξης του Σωματείου. Το Σωματείο διοικείται και αποφασίζει για τη δράση του και γενικά λειτουργεί για την υλοποίηση των σκοπών του, απόλυτα αυτόνομα και αδέσμευτα, με μοναδικό πάντοτε γνώμονα τα συμφέροντα των μελών του, των εργαζομένων του κλάδου.

 

Άρθρο 5

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.    Μέλη του Σωματείου  μπορούν να είναι όλοι όσοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία (υπό οποιονδήποτε τυχόν νομικό χαρακτηρισμό του συμβατικού δεσμού τους με τον εργοδότη) στις πάσης φύσεως, σκοπού και νομικής μορφής Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), ανεξάρτητα από τη χρηματοδότηση ή μη αυτών από τον κρατικό προϋπολογισμό και ανεξάρτητα από την εγγραφή τους ή μη σε τυχόν Ειδικά Μητρώα ΜΚΟ που τηρούνται στα αρμόδια Υπουργεία.

2.    Ως μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγράφονται και εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε μονομερώς από τον εργοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το τελευταίο προ της εγγραφής τους έτος έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα μήνα απασχόλησης στον κλάδο.

3.    Μέλη του Σωματείου  των οποίων η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται από τον εργοδότη διατηρούν την ιδιότητά του μέλους για διάστημα ενός ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία της καταγγελίας. Σε περίπτωση που το μέλος αυτό έχει ασκήσει αγωγή ακύρωσης της καταγγελίας της σύμβασής του, το ανωτέρω διάστημα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της αγωγής αυτής.

4.     Ως μέλη του Σωματείου  δεν μπορούν να εγγράφονται ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη των εργοδοτριών ΜΚΟ και εν γένει στελέχη αυτών τα οποία ως εκ της θέσης τους μπορούν να προσλαμβάνουν και να απολύουν εργαζόμενους και να επηρεάζουν ουσιωδώς τους όρους εργασίας και την άσκηση της εργοδοτικής πολιτικής. Η ιδιότητα του μέλους όσων ήδη εγγεγραμμένων μελών αποκτούν τέτοια θέση αναστέλλεται για όσο διάστημα παραμείνουν στη θέση αυτή.

5.     Για να γίνει τακτικό μέλος του Σωματείου  ο εργαζόμενος, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου . Το ΔΣ υποχρεούται να εξετάσει την αίτηση στην πρώτη συνεδρίαση που θα διεξαχθεί μετά την ημέρα υποβολής της. Αν η αίτηση απορριφθεί, η απόρριψη θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να κοινοποιηθεί στον αιτούντα. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ο αιτών να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά. Η προσφυγή αυτή περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη της πρώτης Γενικής Συνέλευσης μετά την υποβολή της.

Άρθρο 6

Δικαιώματα Μελών

Τα μέλη του Σωματείου  έχουν δικαίωμα:

1.    Να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή, λειτουργία και δράση του Σωματείου καθώς και στις Γενικές Συνελεύσεις, με δικαίωμα λόγου, ελέγχου και συμμετοχής στις αποφάσεις και τα θέματα του Σωματείου και της Ημερήσιας Διάταξης, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 13.

2.    Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Ημερήσιας Διάταξης των Γενικών  Συνελεύσεων με έγγραφες υποδείξεις – προτάσεις προς το ΔΣ.

3.    Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου .

4.    Να ζητούν ενημέρωση από τα εκλεγμένα όργανα του Σωματείου  για θέματα που σχετίζονται με τους καταστατικούς σκοπούς και να λαμβάνουν γνώση όλων των εγγράφων και βιβλίων του Σωματείου .

5.    Να ζητούν, εφόσον αποτελούν το 1/10 τουλάχιστον των μελών, με κοινή αίτησή τους τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του οργάνου.

6.    Να ζητούν και να έχουν την αλληλεγγύη, συμπαράσταση και την άμεση συνδρομή του Σωματείου, για την επίλυση εργασιακών ζητημάτων ή άλλων προβλημάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη του Σωματείου   οφείλουν:

1.    Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Σωματείου .

2.    Να παίρνουν ενεργό μέρος στη λειτουργία και τη δράση του Σωματείου  και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των καταστατικών του σκοπών και των αποφάσεων των οργάνων του.

3.    Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται από τις ειδικές διατάξεις αυτού του Καταστατικού και τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

4.    Να συμμετέχουν κατά το μέτρο του δυνατού στις Γενικές Συνελεύσεις, προκειμένου να επιτυγχάνεται η σκοπούμενη συναίνεση και η λήψη των αποφάσεων με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία.

Άρθρο 8

Αποχώρηση

1.        Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σωματείο, υποβάλλοντας αιτιολογημένη αίτηση στο ΔΣ για τη διαγραφή του από το μητρώο των μελών του Σωματείου. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος έχει την υποχρέωση να καταβάλει όλες τις μηνιαίες ή άλλες έκτακτες εισφορές που καθυστερούν, καθώς και τη συνδρομή ολόκληρου του χρόνου (ημερολογιακού) μέσα στον οποίο αποχώρησε. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται εργαζόμενοι που βρίσκονται σε πρόδηλη οικονομική αδυναμία.

2.        Μέλος που προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου  ή παραβαίνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Καταστατικό ή τις αποφάσεις των ΓΣ ή που η δράση του εν γένει είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου  διαγράφεται από τη δύναμη του Σωματείου. Την απόφαση περί διαγραφής μέλους λαμβάνει η Γενική Συνέλευση, με απαρτία του 1/3 τουλάχιστον των μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων, σε κάθε περίπτωση αφού προηγουμένως ακούσει το υπό διαγραφή μέλος.

 

 

Άρθρο 9

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.    Πόροι του Σωματείου  είναι:

α) Οι μηνιαίες συνδρομές, όπως επίσης και οι εθελοντικές εισφορές των μελών.

β) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση τυχόν περιουσίας του Σωματείου .

γ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.

δ) Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις του Σωματείου  και γενικώς από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

2.    Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς και των ποσών για την ενίσχυση τυχόν Ταμείου Αλληλοβοηθείας και Απεργιακού Ταμείου καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.    Μέλη που καθυστερούν αδικαιολόγητα και παρά την αντικειμενική δυνατότητα τους να συνεισφέρουν, στην καταβολή της μηνιαίας συνδρομής τους για ένα τρίμηνο, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των οργάνων του Σωματείου και να ψηφίζουν στις αρχαιρεσίες. Οι συνδρομές μελών που βρίσκονται σε πρόδηλη οικονομική δυσχέρεια δύνανται να καλύπτονται από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας.

4.     Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις γίνονται επωνύμως. Διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

5.    Δωρεές και επιχορηγήσεις από εργοδότριες ΜΚΟ είναι σε κάθε περίπτωση απαράδεκτες.

6.    Κληρονομίες και κληροδοσίες γίνονται δεκτές με το ευεργέτημα της απογραφής.

 

Άρθρο 10

ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Το Σωματείο μπορεί να ιδρύσει Απεργιακό Ταμείο και Ταμείο Αλληλοβοήθειας. Για τη σύσταση, τη λειτουργία και τη διαχείρισή του, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.


Άρθρο 11

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Το Σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:

α) Μητρώου μελών, όπου αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο, η εργοδότρια ΜΚΟ, το είδος της εργασίας, η διεύθυνση κατοικίας και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους.

β) Πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

γ) Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Ταμείου, όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

ε) Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου .

 

 

Άρθρο 12

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

            Όργανα διοίκησης του Σωματείου  είναι:

            (α) Η Γενική Συνέλευση

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

(γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

 

 

Άρθρο 13

                   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.        Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Ασκεί εποπτεία σε όλα τα άλλα όργανα και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

2.        Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να αποφασίζει την ίδρυση, τις αρμοδιότητες (οι οποίες πάντως δεν μπορούν να επικαλύπτουν τις αρμοδιότητες των καταστατικών οργάνων του Σωματείου) και τον τρόπο λειτουργίας τοπικών συνελεύσεων και τοπικών συμβουλίων.

3.         Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον τόπο, στο χρόνο και με τις διαδικασίες που, κατά την εκτίμησή του, διευκολύνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών. Στη σχετική πρόσκληση ανακοινώνεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος σύγκλησης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες με ανάρτησή της στους πίνακες ανακοινώσεων του Σωματείου .

4.        Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία αν παρευρίσκεται το 35% τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν επιτυγχάνεται απαρτία κατά την οριζόμενη ημέρα, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται, για να πραγματοποιηθεί με την ίδια ημερήσια διάταξη, στον ίδιο τόπο και στην ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, οπότε αρκεί η παρουσία του 25% των μελών. Αν και σε αυτή την περίπτωση δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται με όσα μέλη παρευρίσκονται και δύναται να θέσει τα προς απόφαση θέματα σε ψηφοφορία.

5.        Στις Γενικές Συνελεύσεις απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών και δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση με εξουσιοδοτήσεις.

6.        Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει το Προεδρείο της που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, οι οποίοι εκλέγονται με ανάταση των χεριών. Τα μέλη του Προεδρείου υπογράφουν τα πρακτικά που τηρήθηκαν.

7.        Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται γενικά με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση. Ποτέ δια βοής. Οι αποφάσεις όμως που αναφέρονται σε θέματα εμπιστοσύνης, εκλογής οργάνων, έγκρισης λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξης απεργίας (όταν αυτή έχει τεθεί στην κρίση της ΓΣ), λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Διαφορετικά είναι άκυρες.

8.        Η Γενική Συνέλευση επιδιώκει πάντοτε τη λήψη ομόφωνων αποφάσεων. Σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί εφικτή, αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου, από το Καταστατικό αυτό και τους Νόμους, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.

9.        Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.


Άρθρο 14

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.    Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Στη Συνέλευση αυτή υποβάλλεται για έγκριση ο Απολογισμός (διοικητικός και οικονομικός), ο Ισολογισμός και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος που πέρασε, καθώς και ο Προϋπολογισμός για το έτος που άρχισε.

2.    Στην ίδια Γενική Συνέλευση, συζητούνται τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και τα θέματα που υπέβαλαν στο Δ.Σ. πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση, με αίτησή τους, μέλη που ο αριθμός τους ισούται με το 1/10 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου.


Άρθρο 15

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει την σύγκλησή της απαραίτητη.

(β) Όταν ζητηθεί από το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που τα μέλη αυτά  θέλουν να συζητηθούν.

(γ)   Όταν ζητηθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή, με έγγραφο στο οποίο αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.


Άρθρο 16

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

1.    Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο (2) Συμβούλους.

2.    Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθο και τιμητικό. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί κάποιος για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ευνόητο είναι ότι τα έξοδα που πραγματοποιούνται από τα μέλη του ΔΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους βαρύνουν το Ταμείο του Σωματείου .

3.    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα απέναντι στο Σωματείο. Μπορούν να ανακληθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή από την Έκτακτη, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 εδ. β’.  Σε περίπτωση απόδοσης μομφής από τη Γενική Συνέλευση σε ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέου.

4.    Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για ένα έτος, που μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να παραταθεί για ακόμη δύο (2) μήνες, αν ανακύψει σοβαρό κώλυμα που εμποδίζει την έγκαιρη εκλογή νέου ΔΣ.

5.    Σε περίπτωση αποχώρησης ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματός του, διάρκειας μεγαλύτερης του τριμήνου, ή σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής του από τρεις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε θεωρείται ότι παραιτήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί διά του Προέδρου ή του αναπληρωτή του τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα υποψήφιο (και, σε περίπτωση που το μέλος που αποχώρησε ή εξέπεσε είχε εκλεγεί με συνδυασμό, τον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασμού αυτού), να καταλάβει την αντίστοιχη έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6.    Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει με λιγότερα των πέντε (5) μελών. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, μείνουν λιγότερα μέλη, αυτά οφείλουν, μέσα σ’ ένα μήνα, να προβούν στις προβλεπόμενες καταστατικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέων μελών προς συμπλήρωση του ΔΣ.  Αν εκλείψουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μέλος του Σωματείου  νομιμοποιείται να ζητήσει το διορισμό προσωρινής Διοίκησης που θα διενεργήσει εκλογές. Το ίδιο ισχύει και όταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέμειναν αμελήσουν να κινήσουν τη διαδικασία για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.  Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία έληξε, αδρανεί και δεν προβαίνει στις καταστατικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ.

 

Άρθρο 17

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.      Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα, όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με έγγραφη αίτησή τους, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και επιδίδεται στα μέλη του ΔΣ 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές στα μέλη και ανακοινώνονται έγκαιρα σε αυτά. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη του ΔΣ. Στα πρακτικά γράφονται και οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.

2.      Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις, απαιτείται η παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Θέματα που προτείνονται από μέλη του Σωματείου  εγγράφως, συζητούνται υποχρεωτικά το βραδύτερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους.

3.      Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη σειρά συζήτησης των θεμάτων, η προτεραιότητα κανονίζεται με πλειοψηφία. Όσα θέματα δεν συζητηθούν, εισάγονται κατά προτεραιότητα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.


Άρθρο 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο, με βάση το Καταστατικό και το Νόμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

1.    Προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, τη συγκαλεί και εκτελεί τις αποφάσεις της.

2.    Συντάσσει, το πρώτο τρίμηνο καθενός έτους, τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό για το περασμένο έτος και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

3.    Παίρνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου .

4.    Ζητεί από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών το διορισμό Δικαστικού Αντιπροσώπου στις περιπτώσεις που από το Νόμο απαιτείται η παρουσία του.

5.    Προβαίνει κατά την κρίση του στη σύσταση ομάδων εργασίας και επιτροπών μελέτης συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν το Σωματείο. Οι μελέτες των επιτροπών είναι συμβουλευτικές.

6.    Αποφασίζει και προετοιμάζει συγκεντρώσεις, αγωνιστικές κινητοποιήσεις και άλλες εκδηλώσεις με στόχο την επίτευξη συνδικαλιστικών διεκδικήσεων, μέσα στο πλαίσιο του Καταστατικού αυτού και της Εργατικής Νομοθεσίας για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων.

7.      Λαμβάνει μέτρα προστασίας και ενίσχυσης μέλους του Σωματείου  που διώχτηκε για συνδικαλιστική δράση και καταγγέλλει τις παραβιάσεις των προστατευτικών διατάξεων για τα μέλη του Σωματείου .

8.      Γενικά βοηθάει στο συντονισμό των εργασίων του Σωματείου στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών.

9.    Διαχειρίζεται τυχόν περιουσία του Σωματείου .


Άρθρο 19

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1.      Αρμοδιότητες Προέδρου:

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες γενικά τις σχέσεις του με τις κρατικές αρχές, απέναντι σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και στα Δικαστήρια όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου προεδρεύει, συγκαλεί μαζί με τον Γραμματέα το ΔΣ και καταρτίζουν από κοινού την ημερήσια διάταξη. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και όλα τα εξερχόμενα έγραφα. Προσυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου . Μετά από κάθε συνεδρίαση του ΔΣ κατανέμει τις εργασίες στα μέλη και ελέγχει την πορεία των εργασιών τους. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.      Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου:

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλη την έκταση των καθηκόντων του.

3.      Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα:

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει την υπηρεσιακή συγκρότηση του Γραφείου του Σωματείου , διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, επιβλέπει την τήρηση του πρωτοκόλλου και προσυπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα. Φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου  και το Αρχείο. Μεριμνά για την τήρηση του Βιβλίου των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, του Βιβλίου των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Μητρώου των μελών. Βοηθά τον Πρόεδρο στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του ΔΣ και φροντίζει για τη συγκέντρωση στοιχείων χρήσιμων και σχετικών με τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

4.      Αρμοδιότητες Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα:

Ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλη την έκταση των καθηκόντων του.

5.      Αρμοδιότητες Ταμία:

Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των πόρων του Σωματείου, ενεργεί τις πληρωμές με εντάλματα υπογραμμένα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, τηρεί τα Βιβλία Ταμείου και Περιουσίας του Σωματείου , και γενικώς επιμελείται των οικονομικών του Σωματείου. Συντάσσει τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό και τους υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Εισηγείται στο ΔΣ την επωφελέστερη τοποθέτηση των χρημάτων του Σωματείου  και φροντίζει για την ορθή διακίνησή τους μέσω των Τραπεζικών Λογαριασμών. Αναλαμβάνει χρηματικά ποσά με ένταλμα υπογεγραμμένο από τον ίδιο και τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του. Είναι υπεύθυνος για την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου  και φροντίζει για τη συντήρησή της. Αναπληρώνεται, σε περίπτωση μακράς απουσίας του λόγω ασθενείας του ή κωλύματος, από Σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου.

6.      Αρμοδιότητες Συμβούλων:

Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να αναθέτει στους Συμβούλους ιδιαίτερα καθήκοντα και αρμοδιότητες, π.χ. γραμματείας εργασιακών σχέσεων, τύπου κτλ.


Άρθρο 20

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι όργανο του Σωματείου  που έχει ως έργο της τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών του Σωματείου  από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικώς την εποπτεία της περιουσιακής κατάστασης του Σωματείου .

2. Αποτελείται από τρία μέλη και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, που εκλέγεται μεταξύ των μελών με μυστική μεταξύ τους ψηφοφορία, και δυο Ελεγκτές.

3. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει κάθε έτος, μετά την κατάρτιση του Ισολογισμού και του Απολογισμού, έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

5. Ο Ταμίας υποχρεούται να διαθέτει το βιβλίο Ταμείου και τα άλλα παραστατικά έγγραφα στην Εξελεγκτική Επιτροπή, όταν το ζητήσει, και να παρέχει σ’ αυτήν οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία ή εξήγηση.


Άρθρο 21

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

1.    Κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται και οι Αντιπρόσωποι για τα συνέδρια της υπερκείμενης δευτεροβάθμιας οργάνωσης και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου. Η εκλογή των Αντιπροσώπων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, των καταστατικών των δευτεροβάθμιων οργανώσεων και του Νόμου.

2.    Το σωματείο εντάσσεται ή αποχωρεί από δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης.

                                                                     Άρθρο 22

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1.    Το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την ημέρα της εκλογής του, συγκαλεί τακτική Γενική Συνέλευση, με μοναδικό θέμα τις Αρχαιρεσίες. Η Συνέλευση αυτή εκλέγει τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΕ) και αποφασίζει για τη διαδικασία και το χρόνο διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των Αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

2.    Τη γενική ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων και ανακήρυξη των επιτυχόντων, έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ), η οποία απαρτίζεται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο ως Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη με ένα (1) αναπληρωματικό, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία.

3.    Η ψηφοφορία διεξάγεται μυστικά και με ομοιόμορφα ψηφοδέλτια, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η ΚΕΕ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Καταστατικού και του ν. 1264/82.

4.     Στις εκλογές οι υποψήφιοι συμμετέχουν είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι είτε στο πλαίσιο συνδυασμών είτε στο πλαίσιο κοινού ψηφοδελτίου.

5.    Η υποψηφιότητα υποβάλλεται με έγγραφη δήλωση στην ΚΕΕ.Η ΚΕΕ ανακηρύσσει τους υποψηφίους επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.

6.    Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν μόνο όσα μέλη έχουν εγγραφεί στα μητρώα του σωματείου τουλάχιστον 6 μήνες πριν τις αρχαιρεσίες.

 

Άρθρο 23

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1.      Η εκλογή των οργάνων του Σωματείου  γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοψηφίας η έδρα αποδίδεται με κλήρωση.

2.      Τα μέλη που ακολουθούν κατά σειρά προτίμησης ανακηρύσσονται επιλαχόντες και καλούνται να αναπληρώσουν τη θέση του μέλους που παραιτείται ή εκπίπτει της ιδιότητάς του.


Άρθρο 24

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

1.      Τα μέλη του ΔΣ που εκλέχτηκαν συνέρχονται στην πρώτη τους συνεδρίαση, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ανακήρυξη τους, με πρόσκληση του Συμβούλου που πήρε τους περισσότερους σταυρούς, ο οποίος και προεδρεύει στη συνεδρίαση αυτή, και εκλέγουν, με μυστική μεταξύ τους ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

2.      Μετά τη συγκρότηση του σε Σώμα, το νέο ΔΣ συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το απερχόμενο ΔΣ, κατά την οποία γίνεται η παραλαβή και παράδοση των εγγράφων, των βιβλίων και των οικονομικών στοιχείων του Σωματείου  και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο. Μετά και τη διαδικασία αυτή, το νέο ΔΣ αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.

3.      Με τη διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου και με πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε, συγκροτείται σε Σώμα και η Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια αναλαμβάνει τα καθήκοντά της.

4.      Στην περίπτωση που ο Σύμβουλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους δεν πάρει την πρωτοβουλία μέσα σε (8) ημέρες να συγκαλέσει τα μέλη του Δ.Σ. ή αντίστοιχα της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αυτό γίνεται από τον επιμελέστερο Σύμβουλο. Σε περίπτωση που οι δύο πρώτοι σε αριθμό ψήφων Σύμβούλοι ισοψηφούν, η πρωτοβουλία ανήκει σε εκείνον ο οποίος προέρχεται από το συνδυασμό που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.

 

Άρθρο 25

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 ΔΙΑΛΥΣΗ – ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Για  την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου , απαιτείται απαρτία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, σε πανελλαδική ψηφοφορία, την οποία προκηρύσσει η Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 26

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.      Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

2.      Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή. Σε αυτήν, αναγράφεται κυκλικά η επωνυμία του Σωματείου και, στο κέντρο, η ημερομηνία ιδρύσεώς του.

3.      Τα έγγραφα του Σωματείου, οπουδήποτε και αν απευθύνονται, φέρουν στο πάνω μέρος:

¨      Την πλήρη επωνυμία, την ακριβή διεύθυνση και την έδρα του Σωματείου .

¨      Τον αριθμό της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών που επικύρωσε την ίδρυσή τoυ.

4.      Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, το ενεργητικό υπόλοιπο τυχόν περιουσίας που μένει και το αρχείο του, δίνονται στην υπερκείμενη συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία ανήκει.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2010