Ποιοι ειμαστε

Πίσω από το έργο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, από τις συμβολικές ανθρωπιστικές και οικολογικές δράσεις, από την εγγραφή εθελοντών, από τους καθαρισμούς παραλιών, τα τηλέφωνα, τη συλλογή δεδομένων, τη γραμματειακή δουλειά, υπάρχουμε εμείς, τα  εργαζόμενα, πολύ συχνά σε επισφαλή καθεστώτα εργασίας, ανασφάλιστα, υπαμειβόμενα. Επειδή το καθεστώς αυτό ξέρουμε ότι εντείνεται και επειδή το κράτος προσπαθεί όλο και περισσότερο να υποτιμήσει την εργασία μας και τους μισθούς μας, αποφασίσαμε να δράσουμε συλλογικά, για τα κοινά μας εργασιακά συμφέροντα.

Το ΣΒΕΜΚΟ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2010. Το Σωματείο αποτελείται από εργαζόμενα (και όχι διοικητικά στελέχη!) στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και είναι πανελλαδικό.

Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις είναι η δύναμη και το αποφασιστικό όργανο του Σωματείου το οποίο αποφασίζει για όλα τα θέματα με συναινετικές διαδικασίες.

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Η ανάλυση, υπεράσπιση και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών,

συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των

εργαζομένων στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

2. Η βελτίωση των όρων αμοιβής και εργασίας των μελών, η κατοχύρωση του

καθεστώτος εργασίας τους σύμφωνα με το πραγματικό περιεχόμενο της

σχέσης τους με τις εργοδότριες ΜΚΟ (και ανεξαρτήτως νομικού

χαρακτηρισμού του συμβατικού δεσμού με αυτές) και η διεκδίκηση

μόνιμης και σταθερής εργασίας.

3. Η κατάργηση κάθε αθέμιτης και αντικειμενικά αδικαιολόγητης διάκρισης

στους όρους αμοιβής και εργασίας και εν γένει στο συμβατικό καθεστώς

των εργαζομένων του κλάδου.

4. Η καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ των μελών

του Σωματείου και η διαμόρφωση ενός αυτοτελούς, οργανωμένου και

ισχυρού συλλογικού υποκειμένου των εργαζομένων στον κλάδο, για την

κατάκτηση όρων αυτονομίας στη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

5. Η ανάπτυξη και διάχυση προβληματισμού για τα κοινά εργασιακά

συμφέροντα των εργαζομένων του κλάδου και τη συμβολή του στην

κοινωνία.

6. Η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και της αξιοπρέπειας των

εργαζομένων του κλάδου, καθώς και η αποκατάσταση του δικαιώματός

τους στις αποφάσεις που τα αφορούν.

7. Η αλληλεγγύη προς άλλα σωματεία βάσης και εργαζόμενα άλλων

κλάδων και άλλων χωρών, που μοιράζονται τους στόχους και τα μέσα του

Σωματείου.

8. Το Σωματείο στοχεύει ευρύτερα σε έναν κόσμο χωρίς πάσης φύσης διακρίσεις, χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση.